OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Danone a.s.
se sídlem: V parku 2294/2, Chodov, 148 00 Praha 4
IČO: 452 72 972
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1514
e-mail: objednavky@nutriklub.cz
telefonní číslo: 770 321 219 (Po – Pá od 9.00 do 16.00h)


(dále jen „prodávající“)


pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese nutriklub.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese nutriklub.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce s tím, že zboží je doručováno pouze v rámci území České republiky (doručování do zahraničí není možné).

1.5.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.  Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nepoužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek) nebo se kupující dopustí jednání v rozporu s dobými mravy.

2.6.  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. PROPOJENÍ ÚČTU – NUTRIKLUB

3.1.  Každý stávající účet kupujícího v Nutriklub může být na žádost kupujícího propojen s jeho uživatelským účtem, resp. mu tímto může být vytvořen uživatelský účet. Toto propojení umožní kupujícímu využívat jeho údaje uložené v Nutriklub pro usnadnění nákupního procesu na webové stránce.

3.2.  Při propojení účtů bude kupující moci používat své přihlašovací údaje z Nutriklub pro přístup k uživatelskému úču. Tímto způsobem může kupující nakupovat bez nutnosti nové registrace.

3.3.  K propojení účtů kupujícího může dojít pouze na základě jeho výslovného souhlasu s tím, že osobní údaje uložené v jeho účtu Nutriklub mohou být využity pro účely nákupu na webové stránce, a to v souladu s pravidly ochrany osobních údajů prodávajícího, které jsou dostupné zde: www.nutriklub.cz/ochrana-osobnich-udaju.html.

3.4.  Kupující má možnost kdykoliv zrušit propojení mezi svým účtem v Nutriklub a uživatelským účtem. Zrušení propojení nebude mít vliv na platnost členství v Nutriklub ani na možnost nákupu na webové stránce, avšak kupující bude po zrušení propojení muset při dalším nákupu zadávat své údaje manuálně, případně se registrovat způsobem dle čl. 2.1 těchto obchodních podmínek.

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1.  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů na vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování.

4.3.  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze pro doručování v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

4.4.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.4.1.  objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

4.4.2.  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

4.4.3.  informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.5.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“.

4.6.  Při nákupu zboží je kupující povinen poskytnout prodávajícímu všechny informace správně a pravdivě. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

4.7.  Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.8.  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.9.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.10.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.11.  Maximální výše jedné objednávky činí 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých).

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.  Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
  • bezhotovostně platební kartou;

5.2.  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

5.3.  Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.4.  V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.5.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.6.  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.7.  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.8.  Slevy z ceny zboží platí po dobu uvedenou pro danou slevu na webových stránkách nebo do vyprodání zásob zboží.

5.9.  Slevy se v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, nevztahují na počáteční kojeneckou výživu.

5.10.  Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1.  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:

6.1.1.  zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

6.1.2.  zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil.

6.2.  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.6.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:

6.2.1.  poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

6.2.2.  poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

6.2.3.  první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

6.3.  Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 6.6.2 obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který lze najít, stáhnout a vytisknout zde: Formulář pro odstoupení od smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavky@nutriklub.cz.

6.4.  V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.5.  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

6.6.  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7.  V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.8.  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1.  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.5.  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:

8.2.1.  odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakosti a jiným ujednaným vlastnostem,

8.2.2.  je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

8.2.3.  je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.

8.3.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

8.3.1.  je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

8.3.2.  věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně trvanlivosti (životnosti) a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

8.3.3.  je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

8.3.4.  věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

8.4.  Ustanovení čl. 8.3 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

8.5.  Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

8.6.  Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví, v době dvou let od převzetí. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

8.7.  Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

8.8.  Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady.

8.9.  Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

8.9.1.  prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 8.8 obchodních podmínek,

8.9.2.  se vada projeví opakovaně,

8.9.3.  je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

8.9.4.  je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

8.10.  Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. 8.9 obchodních podmínek); Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

8.11.  Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena.

8.12.  Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

8.13.  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

8.14.  Po marném uplynutí lhůty podle čl. 8.13 obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

8.15.  Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.16.  Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese ESA sklad DC2- Danone eshop, Na Dlouhém 78, 251 01 Říčany- Jažlovice, telefonicky na čísle 770 321 219 či e-mailem na adrese objednavky@nutriklub.cz.

8.17.  Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

8.18.  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. 8.19. Prodávající může kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění také záruku za jakost.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

9.3.  Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

9.4.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.5.  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.6.  Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.7.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. ZÁSADY PRO OBSAH VYTVÁŘENÝ NA WEBOVÉ STRÁNCE A RECENZE

10.1.  V této části jsou popsány povinnosti a pokyny pro kupujícího zveřejňujícího recenze, uživatele webové stránky a dále opatření, která prodávající přijal v návaznosti na povinnosti stanovené mu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2065 ze dne 19. října 2022 (dále jen „DSA“). Cílem prodávajícího je udržovat transparentní, bezpečné a důvěryhodné prostředí pro všechny uživatele webových stránek.

10.2.  Povinnosti kupujícího:

10.2.2.  Kupující se zavazuje zveřejňovat recenze, které jsou pravdivé, přesné a reprezentují jeho skutečné zkušenosti se zbožím prodávajícího. Uveřejňování nepravdivých, zavádějících nebo klamavých recenzí je zakázáno.

10.2.3.  Kupující se zavazuje zajistit, aby jeho recenze neporušovaly práva duševního vlastnictví třetích osob. Veškerý obsah obsažený v recenzích musí být buď vlastní –  autorský, nebo musí být použit s výslovným souhlasem nositele autorských práv.

10.2.4.  Kupující se zavazuje při zveřejňování recenzí postupovat v souladu s Pravidly pro uveřejňování recenzí, které jsou dostupné na tomto odkazu www.nutriklub.cz/souhlas-pro-recenze.html (dále jen „Pravidla“).

10.3.  Povinnosti prodávajícího:

10.3.1.  Prodávající určil jednotné kontaktní místo dostupné zde: objednavky@nutriklub.cz (dále jen „Jednotné kontaktní místo“), aby kupujícím a uživatelům webové stránky umožnil přímo a rychle s ním komunikovat elektronickými prostředky a uživatelsky vstřícným způsobem, přičemž se jedná o způsob komunikace, který není pouze automatizovaným nástrojem, ale každým jednotlivým podnětem se zabývá reálná osoba pověřená k tomuto prodávajícím. Jednotné kontaktní místo, dále umožňuje přímou komunikaci elektronickými prostředky s dozorovými orgány, a to v českém a anglickém jazyce.

10.3.2.  Prodávající zavedl spravedlivý, transparentní a účinný proces moderace recenzí, aby zajistil dodržování svých právních povinností. To zahrnuje používání manuálních mechanismů přezkumu k odhalování a odstraňování zakázaného obsahu.

10.3.3.  Kupující nebo uživatel webové stránky může obsah, který podle něj porušuje Pravidla či právní předpisy, nahlásit prostřednictvím Jednotného kontaktního místa nebo může využít formulář pro nahlašování nezákonného obsahu dostupný ZDE, který lze odeslat elektronicky. Prodávající se zavazuje, že takováto hlášení bez zbytečného odkladu prověří a bude se jimi dále zabývat.

10.3.4.  Kupující, resp. uživatel webové stránky, bude ze strany prodávajícího informován o všech opatřeních přijatých v souvislosti s jeho recenzemi a oznámeními, včetně jejich odstranění nebo úpravy, s řádným odůvodněním. Kupující se může proti rozhodnutí odvolat, a to opět prostřednictvím Jednotného kontaktního místa.

10.3.5.  Prodávající zveřejňuje alespoň jednou ročně ve strojově čitelném formátu snadno přístupné, jednoznačné a snadno srozumitelné zprávy o veškerém moderování obsahu, které provedl v příslušném období. Tyto zprávy poskytují transparentní pohled na to, jak prodávající řeší mimosoudní řešení sporů, úpravy recenzí a další aspekty moderace.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A COOKIES

11.1.  Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je dostupný zde: www.nutriklub.cz/ochrana-osobnich-udaju.html.

11.2.  Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního  dokumentu, který je dostupný zde: www.nutriklub.cz/nastaveni-cookies.html.

12. DORUČOVÁNÍ

12.1.  Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

13.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná na žádost kupujícího.

13.4.  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa sídla V parku 2294/2, Chodov, 148 00 Praha 4, e-mailová adresa objednavky@nutriklub.cz, telefon 770 321 219 (Po – Pá od 9.00 do 16.00h). Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

 

V Praze dne 9.5.2024

 

x