Plánujete miminko? Přidejte se k nám!
Získejte cenné rady od našich odborníků a množství další výhod!
Přidejte s k nám!

Souhlas s užitím autorského díla

Z programu je zcela vyloučena počáteční mléčná kojenecká výživa (Nutrilon 1, Nutrilon 1 Profutura, Nutrilon Lactose Free) i potraviny pro zvláštní lékařské účely (speciální mléka pro děti se specifickými výživovými potřebami – např. Nutrilon 1 Allergy Care Syneo, Nutrilon 1 HA Prosyneo aj.).

Člen programu stvrzuje, že je kojení nejlepším způsobem výživy dětí a zavazuje se nečinit nic, co by odrazovalo od kojení, a nepropagovat počáteční kojeneckou výživu.

Člen programu, který nahraje na této webové stránce www.nutriklub.cz jakýkoliv příspěvek, včetně hodnocení produktů, článků, fotografií nebo videa (dále jen „autorské dílo“), uděluje tímto v souladu s ustanovením § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) a ustanovením § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s užitím svého autorského díla společnosti Nutricia a.s., se sídlem V parku 2294/2, 148 00, Praha 4 - Chodov, Česká republika, IČO: 63079640, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3207 (dále jen „společnost Nutricia“), a to pro marketingové účely spojené s propagací společnosti Nutricia a/nebo obchodní účely s výrobkem Nutrilon spojené, a to bezúplatně, bez časového, teritoriálního a množstevního omezení a ke všem způsobům užití uvedeným v autorském zákoně, včetně jeho úprav a zpracování.

Dále člen bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo, které na tyto webové stránky nahraje, je jeho dílem nebo má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu společnosti Nutricia. V opačném případě se zavazuje nahradit společnosti Nutricia nebo ostatním uživatelům veškerou škodu, která by jim nepravdivostí tohoto prohlášení vznikla.

Autorské dílo musí být plně v souladu s platnými předpisy České republiky a Evropské unie. Požadavky na obsah autorského díla jsou uvedeny v pravidlech ambasadorského programu.

Výše uvedený souhlas se uděluje ke zveřejnění díla na webové stránce www.nutriklub.cz a na Facebookové stránce Nutrilon Česká republika. V případě další potřeby užití takového díla společností Nutricia v jiných médiích (Facebookoová stránka společnosti Nutricia, Youtube, popřípadě další sociální sítě a jiná média) bude rozsah takového užití předem zaslán účastníkovi k odsouhlasení prostřednictvím emailové komunikace.

Člen souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek společnosti Nutricia bez zbytečného odkladu písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla společnosti Nutricia ve zde uvedeném rozsahu. Za toto udělení souhlasu nepřísluší žádná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění. Tím není dotčeno právo účastníka odmítnout užití v dalším rozsahu (v jiných médiích) v návaznosti na požadavek společnosti Nutricia zaslaný účastníkovi emailem.

Člen souhlasí s tím, že společnost Nutricia je oprávněna zveřejnit autorské dílo spolu s jeho křestním jménem a příjmením, které uvedl při registraci do Nutriklubu, případně i s fotografií, kterou si ve svém profilu může dobrovolně přidat a kdykoliv upravit.

Základní požadavky na autorské dílo nahrávané v rámci ambasadorského programu:

Autorské dílo nesmí zobrazovat dítě mladší 6 měsíců, působit proti kojení, uvádět neschválená výživová, zdravotní nebo léčebná tvrzení. Nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zobrazovat dítě nahé či polonahé nebo v nebezpečných situacích. Nesmí uvádět názvy jiných výrobců/značek.

Úplné požadavky na autorské dílo:

Autorské dílo má být plně v souladu s platnými předpisy České republiky a Evropské unie. Autorské dílo nesmí zmiňovat či zobrazovat dítě mladší 6 měsíců. 
Autorské dílo nesmí zmiňovat či zobrazovat počáteční kojenecká mléka a speciální mléka (potraviny pro zvláštní lékařské účely). 
Autorské dílo nesmí působit proti kojení nebo propagovat kojenecká a batolecí mléka jako rovná kojení nebo lepší. Autorské dílo nesmí idealizovat použití kojeneckých nebo batolecích mlék a uvádět neschválená výživová, zdravotní nebo léčebná tvrzení. 
Autorské dílo nesmí zmiňovat nebo zobrazovat dítě nahé či polonahé. 
Autorské dílo nesmí zmiňovat nebo zobrazovat dítě v nebezpečné situaci/v situaci ohrožující jeho zdraví.
Autorské dílo nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí ohrožovat mravnost nebo snižovat lidskou důstojnost.
Autorské dílo nesmí obsahovat prvky násilí či strachu. 
Autorské dílo nesmí obsahovat náboženské či politické prvky. 
Autorské dílo nesmí obsahovat diskriminaci z důvodu rasy, pohlaví nebo národnosti. 
Autorské dílo nesmí zmiňovat nebo zobrazovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku či poškozující zájmy na ochranu životního prostředí. 
Autorské dílo nesmí poškozovat pověst nebo znevažovat výrobky jiných výrobců, uvádět názvy výrobků jiných výrobců/značek.


Příklady příspěvků:

Vhodné:

Chuť mléka a jeho přijetí dítětem.

Obsah zmiňující nebo zobrazující dítě starší 6 měsíců věku.

Pokračovací nebo batolecí mléko jako součást vyvážené a smíšené stravy dítěte.

Nevhodné:

Obsah zmiňující nebo zobrazující dítě mladší 6 měsíců věku.

Obsah odrazující od kojení nebo propagující kojenecká a batolecí mléka jako rovná kojení nebo lepší.

Obsah idealizující použití kojeneckých nebo batolecích mlék a uvádějící neschválená výživová, zdravotní či léčebná tvrzení.

Obsah v rozporu s pokyny pro skladování a bezpečné zacházení s výrobkem.

Obsah zmiňující nebo zobrazující nahé nebo polonahé dítě.

Obsah zmiňující nebo zobrazující dítě v nebezpečné situaci/v situaci ohrožující jeho zdraví.

Obsah v rozporu s dobrými mravy, ohrožující mravnost nebo snižující lidskou důstojnost.

Obsah s prvky násilí nebo prvky strachu.

Obsah zmiňující nebo zobrazující diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti.

Obsah s náboženskými nebo politickými prvky.

Obsah zmiňující nebo zobrazující chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku či poškozující zájmy na ochranu životního prostředí.

Obsah poškozující pověst nebo znevažující výrobky jiných výrobců, uvádějící názvy výrobků jiných výrobců/značek.

Nutriklub stále roste.
Děkujeme vám za důvěru.
Chci se zaregistrovat
20+
Odborníků se zapojilo do tvorby obsahu
100 000+
Spokojených maminek a tatínků
350+
Článků
od odborníků
25 000+
Zodpovězených dotazů v naší poradně
Chci se zaregistrovat